Súdne počty

O dvoch odsekoch jedného paragrafu.

Minister spravodlivosti G. Gál sa rozhodol začať práce na podaní návrhu na disciplinárne konanie dvoch sudkýň – M. Jankovskej a Z. Maruniakovej. Už neplatí to, čo spolu s predsedníčkou Súdnej rady L. Praženkovou nie tak dávno tvrdili: že treba čakať na vznesenie obvinenia. Ako vidno, netreba.

Príbehy oboch ctihodností, ktorých sa príprava návrhu týka, nie je potrebné rozpitvávať, sú dostatočne verejne známe. Otázne je, prečo minister sústredil pozornosť iba na dve dámy, a nie aj na jedného pána, predsedu Krajského súdu v Bratislave, ktorý je, nepochybne, za jeho chod zodpovedný. Na tento súd už nastúpila M. Jankovská potom, ako sa vzdala funkcie štátnej tajomníčky na ministerstve spravodlivosti. Presnejšie, tejto funkcie sa vzdala 3. septembra 2019. Dátum je dôležitý preto, lebo zákon hovorí o aspoň 60-dňovej karanténe pri prechode z jednej funkcie do druhej. V jej prípade pri prechode z funkcie štátnej tajomníčky na funkciu sudkyne. Pomýliť sa v počtoch pritom nemožno – zákon explicitne hovorí, že táto karanténa platí v prípade, keď bol výkon funkcie sudcu prerušený preto, lebo sa sudca stal „štátnym tajomníkom.“

Iná lehota – trojmesačná – platí v prípade, keď výkon funkcie sudcu bol prerušený funkciou, do ktorej bol sudca „vo voľbách zvolený.“ M. Jankovská bola síce zvolená za poslankyňu parlamentu, mandát si však neuplatňovala, keďže bola vymenovaná za štátnu tajomníčku.

Vzdala sa ho riadne aj nahlas koncom júna 2019 (napr. tu vrátane príloh alebo tu), ale funkciu štátnej tajomníčky vykonávala až do začiatku septembra tohto roka.

Krajský súd tvrdí, že oznamovaciu povinnosť si M. Jankovská splnila 3. júla 2019.

To znamená, že:

od toho času jej už uplynula trojmesačná karanténa a teda nič nebránilo tomu, aby opäť vykonávala funkciu sudkyne. Lenže tomu bránil a ešte stále bráni ten istý zákon, ten istý paragraf – iba jeho iný odsek – hovoriaci o prerušení výkonu funkcie sudcu nie z dôvodu volieb, ale z dôvodu, že sa sudca stal štátnym tajomníkom. Pri počítaní času na návrat do výkonu funkcie sudkyne je teda podľa zákona dôležité, ktorú funkciu M. Jankovská ukončila neskôr. Aj preto zákon tieto funkcie presne menuje, aj preto medzi nimi rozlišuje a aj preto pre ne stanovuje odlišnú dĺžku karantény. Odpoveď je všeobecne známa a bolo by smiešne tvrdiť, že iba minister spravodlivosti a predseda Krajského súdu v Bratislave ju nevedia. Alebo, že nevedia dátum skončenia karantény správne vypočítať.

Možno tak iba podotknúť, že toto nie je spor o tom, či bolo skôr vajce alebo sliepka. Nejde ani o sudcovské pôžitky, ktoré si M. Jankovská dnes užíva. Je to o tom, či je zákon rešpektovaný a dodržiavaný, alebo zneužívaný a porušovaný. Samotnými ctihodnosťami.

Zhrnuté a podčiarknuté: nie je vôbec dôležité, kedy sa M. Jankovská vzdala funkcie poslankyne, ale dôležité je, kedy sa vzdala funkcie štátnej tajomníčky. A to, že zákonná lehota na návrat do funkcie sudkyne ešte neuplynula. Ide preto o zneužitie a porušenie zákona Krajským súdom v Bratislave v prospech M. Jankovskej, ale v neprospech ľudí.